Skip to product information
1 of 1

Evergreen

Adrenal + - Granules (100g)

Adrenal + - Granules (100g)

Regular price $39.58
Regular price Sale price $39.58
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout.

Subcategories & Applications

 • Endocrine Support / Adrenal Support / Energy Support

TCM Function

 • Tonifies Kidney qi and jing (essence)

Ingredients

 • Ren Shen (Rx/Rz Ginseng)
 • Zhi Gan Cao (Rx/Rz Glycyrrhizae Praeparata)
 • Niu Xi (Huai) (Radix Achyranthis Bidentatae)
 • Fu Ling (Poria)
 • Gou Qi Zi (Fructus Lycii)
 • Shan Yao (Rhizoma Dioscoreae)
 • Shan Zhu Yu (Fructus Corni)
 • Shu Di Huang (Radix Rehmanniae Praeparata)
 • Ba Ji Tian (Radix Morindae Officinalis)
 • Du Zhong (Cortex Eucommiae)
 • Mu Dan Pi (Cortex Moutan)
 • Shi Chang Pu (Rhizoma Acori)
 • Suo Yang (Herba Cynomorii)
 • Wu Wei Zi (Fructus Schisandrae Chinensis)
 • Xiao Hui Xiang (Fructus Foeniculi)
 • Yuan Zhi (Radix Polygalae)
 • Ze Xie (Rhizoma Alismatis)
 • Da Zao (Fructus Jujubae)
 • Fu Zi (Zhi) (Radix Aconiti Lateralis Praeparata)
 • Rou Gui (Cortex Cinnamomi)
View full details