Skip to product information
1 of 1

Evergreen

Bupleurum & Cinnamon Combination - Capsules (100 count)

Bupleurum & Cinnamon Combination - Capsules (100 count)

Regular price $23.48
Regular price Sale price $23.48
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout.

Chai Hu Gui Zhi Tang - Capsules (100 count)

Subcategories & Applications

  • Harmonizing Formulas

Ingredients

  • Chai Hu (Radix Bupleuri), 25%
  • Ban Xia (Rhizoma Pinelliae), 15.6%
  • Huang Qin (Radix Scutellariae), 9.4%
  • Ren Shen (Rx/Rz Ginseng), 9.4%
  • Gui Zhi (Ramulus Cinnamomi), 9.4%
  • Bai Shao (Radix Paeoniae Alba), 9.4%
  • Sheng Jiang (Rz Zingiberis Recens), 9.4%
  • Zhi Gan Cao (Rx/Rz Glycyrrhizae Prep), 6.3%
  • Da Zao (Hong) (Fructus Jujubae), 6.3%
View full details