Skip to product information
1 of 1

Evergreen

Dermatrol (Dry) - Granules (100g)

Dermatrol (Dry) - Granules (100g)

Regular price $35.99
Regular price Sale price $35.99
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout.

Subcategories & Applications

 • Skin & Hair Formula

TCM Function

 • Clears heat, dispels wind, and nourishes yin

Ingredients

 • Bai Shao (Radix Paeoniae Alba)
 • Cang Zhu (Rhizoma Atractylodis)
 • Chai Hu (Radix Bupleuri)
 • Chan Tui (Periostracum Cicadae)
 • Che Qian Zi (Semen Plantaginis)
 • Chi Shao (Radix Paeoniae Rubra)
 • Chuan Mu Tong (Caulis Clematidis Armandii)
 • Chuan Xiong (Rhizoma Chuanxiong)
 • Dang Gui (Radix Angelicae Sinensis)
 • Di Huang (Sheng) (Radix Rehmanniae)
 • Fang Feng (Radix Saposhnikoviae)
 • Fu Ling (Poria)
 • Gan Cao (Radix et Rhizoma Glycyrrhizae)
 • Geng Mi (Semen Oryzae)
 • Hei Zhi Ma (Semen Sesami Nigrum)
 • Huang Bo (Cortex Phellodendri Chinensis)
 • Huang Lian (Rhizoma Coptidis)
 • Huang Qin (Radix Scutellariae)
 • Jing Jie (Herba Schizonepetae)
 • Ku Shen (Radix Sophorae Flavescentis)
 • Lian Qiao (Fructus Forsythiae)
 • Long Dan (Radix et Rhizoma Gentianae)
 • Mu Dan Pi (Cortex Moutan)
 • Niu Bang Zi (Fructus Arctii)
 • Shan Yao (Rhizoma Dioscoreae)
 • Shan Zhu Yu (Fructus Corni)
 • Shi Gao (Gypsum Fibrosum)
 • Shu Di Huang (Radix Rehmanniae Praeparata)
 • Tian Hua Fen (Radix Trichosanthis)
 • Yi Yi Ren (Semen Coicis)
 • Ze Xie (Rhizoma Alismatis)
 • Zhi Gan Cao (Radix et Rhizoma Glycyrrhizae Praeparata cum Melle)
 • Zhi Mu (Rhizoma Anemarrhenae)
 • Zhi Zi (Fructus Gardeniae)

Note: This formula has the herb Hei Zhi Ma (Semen Sesami Nigrum), which is sesame. For more details on allergies and replacements, see the Food Allergy & Chinese Herbs page.

View full details