Skip to product information
1 of 1

Evergreen

Dermatrol (HZ) - Capsules (100 count)

Dermatrol (HZ) - Capsules (100 count)

Regular price $38.99
Regular price Sale price $38.99
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout.

Subcategories & Applications

 • Skin & Hair Formula

TCM Functions

 • Drains damp-heat
 • Purges fire
 • Eliminates toxins
 • Tonifies the underlying deficiencies

Ingredients

 • Dao Di Wu Gong (Rhizoma Heliminthostachytis)
 • Jin Yin Hua (Flos Lonicerae Japonicae)
 • Pu Gong Ying (Herba Taraxaci)
 • Lian Qiao (Fructus Forsythiae)
 • Di Huang (Sheng) (Radix Rehmanniae)
 • Mu Dan Pi (Cortex Moutan)
 • Zhi Zi (Fructus Gardeniae)
 • Niu Bang Zi (Fructus Arctii)
 • Chi Shao (Radix Paeoniae Rubra)
 • Chong Lou (Rhizoma Paridis)
 • Jing Jie (Herba Schizonepetae)
 • Long Dan (Rx/Rz Gentianae)
 • Zi Hua Di Ding (Herba Violae)
 • Jin Qian Cao (Herba Lysimachiae)
 • Huang Qin (Radix Scutellariae)
 • Huang Bo (Cortex Phellodendri Chinensis)
 • Gan Cao (Rx/Rz Glycyrrhizae)
 • Huang Lian (Rhizoma Coptidis)
View full details