Skip to product information
1 of 1

Evergreen

Tuhuo & Taxillus Combination - Capsules (100 count)

Tuhuo & Taxillus Combination - Capsules (100 count)

Regular price $25.45
Regular price Sale price $25.45
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout.

Du Huo Ji Sheng Tang - Capsules (100 count)

Subcategories & Applications

 • Wind-Damp Dispelling Formulas

Ingredients

 • Du Huo (Radix Angelicae Pubescentis), 10.4%
 • Sang Ji Sheng (Herba Taxilli), 6.9%
 • Du Zhong (Cortex Eucommiae), 6.9%
 • Chuan Niu Xi (Radix Cyathulae), 6.9%
 • Ren Shen (Rx/Rz Ginseng), 6.9%
 • Qin Jiao (Radix Gentianae Macro), 6.9%
 • Fu Ling (Poria), 6.9%
 • Gui Xin (Cortex Rasus Cinnamomi), 6.9%
 • Fang Feng (Radix Saposhnikoviae), 6.9%
 • Chuan Xiong (Rhizoma Chuanxiong), 6.9%
 • Di Huang (Sheng) (Radix Rehmanniae), 6.9%
 • Gan Cao (Rx/Rz Glycyrrhizae), 6.9%
 • Dang Gui (Radix Angelicae Sinensis), 6.9%
 • Bai Shao (Radix Paeoniae Alba), 6.9%
View full details