Skip to product information
1 of 1

Evergreen

Flex (GT) - Capsules (100 count)

Flex (GT) - Capsules (100 count)

Regular price $28.16
Regular price Sale price $28.16
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout.

Subcategories & Applications

 • Musculoskeletal Support / Connective Tissue & Joint Support

TCM Functions

 • Drains damp-heat
 • Opens the channels and collaterals

Ingredients

 • Jin Qian Cao (Herba Lysimachiae)
 • Shi Gao (Gypsum Fibrosum)
 • Ji Xue Teng (Caulis Spatholobi)
 • Di Huang (Sheng) (Radix Rehmanniae)
 • He Zi (Fructus Chebulae)
 • Wu Bei Zi (Galla Chinensis)
 • Zhi Mu (Rhizoma Anemarrhenae)
 • Huang Bo (Cortex Phellodendri Chinensis)
 • Chi Shao (Radix Paeoniae Rubra)
 • Cang Zhu (Rhizoma Atractylodis)
 • Yi Yi Ren (Semen Coicis)
 • Ze Xie (Rhizoma Alismatis)
 • Che Qian Zi (Semen Plantaginis)
View full details