Skip to product information
1 of 1

Evergreen

Lycium Formula - Granules (100g)

Lycium Formula - Granules (100g)

Regular price $30.20
Regular price Sale price $30.20
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout.

Huan Shao Dan - Granules (100g) - 還少丹

Subcategories & Applications

 • Tonic Formulas

Ingredients

 • Shu Di Huang (Radix Rehmanniae Prep), 3.6%
 • Da Zao (Hong) (Fructus Jujubae), 3.6%
 • Shan Yao (Rhizoma Dioscoreae), 10.7%
 • Niu Xi (Huai) (Radix Achyranthis Bidentatae), 10.7%
 • Gou Qi Zi (Fructus Lycii), 3.6%
 • Shan Zhu Yu (Fructus Corni), 7.1%
 • Fu Ling (Poria), 7.1%
 • Du Zhong (Cortex Eucommiae), 7.1%
 • Yuan Zhi (Radix Polygalae), 7.1%
 • Wu Wei Zi (Fructus Schisandrae Chinensis), 7.1%
 • Chu Shi Zi (Fructus Broussonetiae), 7.1%
 • Xiao Hui Xiang (Fructus Foeniculi), 7.1%
 • Ba Ji Tian (Radix Morindae Officinalis), 7.1%
 • Rou Cong Rong (Guan Hua) (Cistanche Tubulosae), 7.1%
 • Shi Chang Pu (Rhizoma Acori Tatarinowii), 3.6%
View full details