Skip to product information
1 of 1

Evergreen

Imperial Tonic - Capsules (100 count)

Imperial Tonic - Capsules (100 count)

Regular price $28.49
Regular price Sale price $28.49
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout.

Subcategories & Applications

 • Energy Support / Immune Support / Anti-Aging Formula

TCM Function

 • Tonifies qi, blood, yin, and yang

Ingredients

 • Bai Shao (Radix Paeoniae Alba)
 • Bai Zhu (Rhizoma Atractylodis Macrocephalae)
 • Dang Gui (Radix Angelicae Sinensis)
 • Fu Ling (Poria)
 • Huang Qi (Radix Astragali)
 • Shan Yao (Rhizoma Dioscoreae)
 • Shu Di Huang (Radix Rehmanniae Praeparata)
 • Xi Yang Shen (Radix Panacis Quinquefolii)
 • Wu Wei Zi (Fructus Schisandrae Chinensis)
 • Chuan Xiong (Rhizoma Chuanxiong)
 • Gui Xin (Cortex Rasus Cinnamomi)
 • Da Zao (Fructus Jujubae)
 • Sheng Jiang (Rz Zingiberis Recens)
 • Zhi Gan Cao (Rx/Rz Glycyrrhizae Praeparata)
View full details