Skip to product information
1 of 1

Evergreen

Kidney Qi Formula - Capsules (100 count)

Kidney Qi Formula - Capsules (100 count)

Regular price $22.37
Regular price Sale price $22.37
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout.

Jin Gui Shen Qi Wan - Capsules (100 count)

Subcategories & Applications

  • Tonic Formulas

Ingredients

  • Di Huang (Sheng) (Radix Rehmanniae), 29.6%
  • Shan Zhu Yu (Fructus Corni), 14.8%
  • Shan Yao (Rhizoma Dioscoreae), 14.8%
  • Fu Zi (Zhi) (Radix Aconiti Lateralis Prep), 3.7%
  • Gui Zhi (Ramulus Cinnamomi), 3.7%
  • Ze Xie (Rhizoma Alismatis), 11.1%
  • Fu Ling (Poria), 11.1%
  • Mu Dan Pi (Cortex Moutan), 11.1%
View full details