Skip to product information
1 of 1

Kan Herb

Kan Jade Disperse 2

Kan Jade Disperse 2

Regular price $27.00
Regular price Sale price $27.00
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout.
Size

Ingredients


Shiny bugleweed herb (Ze lan), Epimedium herb (Yin yang huo), Sichuan teasel root (Xu duan), Chinese dodder seed (Tu si zi), Lycium fruit (Gou qi zi), Astragalus root (Huang qi), Dong quai root (Dang gui shen), Chinese salvia root and rhizome (Dan shen), Prepared cyperus rhizome (Zhi xiang fu), Prepared corydalis yanhusuo tuber (Zhi yan hu suo), Achyranthes root (Huai niu xi), Vinegar prepared sparganium rhizome (Cu san leng), Tienchi ginseng root and rhizome (Tian qi), Dry fried peeled peach seed (Guang chao tao ren), Carthamus flower (Hong hua), Vinegar prepared zedoary rhizome (Cu e zhu), Chinese cinnamon bark (Rou gui)
View full details