Skip to product information
1 of 1

Kan Herb

Kan Traditionals Calm Dragon

Kan Traditionals Calm Dragon

Regular price $21.80
Regular price Sale price $21.80
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout.
Size

Chai hu jia long gu mu li tang


Ingredients


Bupleurum root (Chai hu), Ginger cured pinellia rhizome (Jiang ban xia), Red jujube fruit (Hong zao), Gardenia fruit (Zhi zi), Oyster shell (Duan mu li), Poria (Fu ling), Chinese cinnamon twig (Gui zhi), Chinese skullcap root (Huang qin), White Asian ginseng root and rhizome (Bai ren shen), Hematite (Dai zhe shi), Dragon bone (Long gu), Ginger rhizome (Gan jiang)
View full details