Skip to product information
1 of 1

Kan Herb

Kan Traditionals Great Mender Formula

Kan Traditionals Great Mender Formula

Regular price $22.20
Regular price Sale price $22.20
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout.
Size

Jin gu die da shang wan


Ingredients


Tienchi ginseng root and rhizome (Tian qi), Sichuan teasel root (Xu duan), Frankincense resin (Ru xiang), Dragon's blood palm resin (Xue jie), Tree peony root bark (Mu dan pi), Myrrh resin (Mo yao), Dong quai root (Dang gui shen), Chinese red peony root (Chi shao), Sandalwood (Tan xiang), Drynaria rhizome (Gu sui bu), Carthamus flower (Hong hua), Sparganium rhizome (San leng), White peony root (Bai shao), Siler root (Fang feng), Chinese licorice root and rhizome (Gan cao), Bitter orange immature fruit (Chao zhi shi), Dry fried peeled peach seed (Guang chao tao ren)
View full details