Skip to product information
1 of 1

Kan Herb

Kan Traditionals Jade Spring Nourishing Formula

Kan Traditionals Jade Spring Nourishing Formula

Regular price $22.20
Regular price Sale price $22.20
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout.
Size

Yu quan wan


Ingredients


Kudzu root (Ge gen), Trichosanthes root (Tian hua fen), Chinese licorice root & rhizome (Gan cao), Schisandra fruit (Wu wei zi), Astragalus root (Huang qi), Poria (Fu ling), Ophiopogon tuber (Mai men dong), Raw rehmannia root (Sheng di huang), White Asian ginseng root and rhizome (Bai ren shen), American ginseng root (Xi yang shen)
View full details