Skip to product information
1 of 1

Kan Herb

Kan Traditionals Nourish Jade Yin

Kan Traditionals Nourish Jade Yin

Regular price $20.40
Regular price Sale price $20.40
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout.
Size

Yang jing zhong yu tang and Er zhi wan


Ingredients


Prepared rehmannia root (Shu di huang), White peony root (Bai shao), Dong quai root (Dang gui shen), Asiatic cornelian cherry (Shan zhu yu), Eclipta herb (Han lian cao), Ligustrum fruit (Nü zhen zi), Processed polygonum multiflorum root ( soybean) (Zhi he shou wu), Lycium fruit (Gou qi zi), Chinese dodder seed (Tu si zi), Morinda root (Zhi ba ji tian)
View full details