Skip to product information
1 of 1

Kan Herb

Kan Traditionals Prostate Support

Kan Traditionals Prostate Support

Regular price $16.20
Regular price Sale price $16.20
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout.
Size

Qian Lie Xian


Ingredients


Phellodendron bark (Huang bai), Bushy knotweed rhizome and root (Hu zhang), Radish seed (Lai fu zi), Epimedium herb (Yin yang huo), Vaccaria seed ( Wang bu liu xing), Poria (Fu ling), Achyranthes root (Huai niu xi), Plantain seed (Che qian zi), Lycium fruit (Gou qi zi), Astragalus root (Huang qi), Asiatic cornelian cherry (Shan zhu yu), Tree peony root bark (Mu dan pi), Chinese cinnamon bark (Rou gui), Oldenlandia herb (Bai hua she she cao), Chinese licorice root and rhizome (Gan cao)
View full details