Skip to product information
1 of 1

Kan Herb

Kan Traditionals Transform Accumulation in the Channels

Kan Traditionals Transform Accumulation in the Channels

Regular price $21.80
Regular price Sale price $21.80
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout.
Size

Nei xiao luo li wan


Ingredients


Prunella fruit spike (Xia ku cao), Scrophularia root (Xuan shen), Zhejiang fritillary bulb (Zhe bei mu), Dong quai root (Dang gui shen), Chinese mint herb (Bo he), Dry fried bitter orange mature fruit (Chao zhi ke), Chinese rhubarb rhizome (Da huang), Platycodon root (Jie geng), Trichosanthes root (Tian hua fen), Isatis leaf (Da qing ye), Forsythia fruit (Lian qiao), Sargassum herb (Hai zao), Japanese ampelopsis root (Bai lian), Prepared rehmannia root (Shu di huang), Chinese licorice root and rhizome (Gan cao)
View full details