Skip to product information
1 of 1

Evergreen

Kidney Tonic (Yang) - Granules (100g)

Kidney Tonic (Yang) - Granules (100g)

Regular price $39.58
Regular price Sale price $39.58
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout.

Subcategories & Applications

 • Specialty Formula / Endocrine Support

TCM Functions

 • Tonifies Kidney yang
 • Restores mingmen (life gate) fire

Ingredients

 • Shu Di Huang (Radix Rehmanniae Praeparata)
 • Shan Yao (Rhizoma Dioscoreae)
 • Tu Si Zi (Semen Cuscutae)
 • Suo Yang (Herba Cynomorii)
 • Jiu Cai Zi (Semen Allii Tuberosi)
 • Lu Jiao Shuang (Cornu Cervi Degelatinatum)
 • Du Zhong (Cortex Eucommiae)
 • Rou Gui (Cortex Cinnamomi)
 • Fu Zi (Zhi) (Radix Aconiti Lateralis Praeparata)
 • Shan Zhu Yu (Fructus Corni)
 • Dang Gui (Radix Angelicae Sinensis)
 • Zhi Gan Cao (Rx/Rz Glycyrrhizae Praeparata)
View full details