Skip to product information
1 of 1

Evergreen

Knee & Ankle (CR) - Capsules (100 count)

Knee & Ankle (CR) - Capsules (100 count)

Regular price $24.45
Regular price Sale price $24.45
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout.

Subcategories & Applications

 • Musculoskeletal Support / Connective Tissue & Joint Support

TCM Functions

 • Tonifies qi and nourishes blood and yin
 • Activates qi and blood circulation
 • Strengthens Liver and Kidney yin

Ingredients

 • Chuan Niu Xi (Radix Cyathulae)
 • Shan Yao (Rhizoma Dioscoreae)
 • Shen Jin Cao (Herba Lycopodii)
 • Wu Jia Pi (Cortex Acanthopanacis)
 • Du Zhong (Cortex Eucommiae)
 • Ji Xue Teng (Caulis Spatholobi)
 • Qian Nian Jian (Rz Homalomenae)
 • Dang Gui (Radix Angelicae Sinensis)
 • Bai Shao (Radix Paeoniae Alba)
 • Di Huang (Sheng) (Radix Rehmanniae)
 • Bai Zhu (Rhizoma Atractylodis Macrocephalae)
 • Fu Ling (Poria)
 • Zhi Mu (Rhizoma Anemarrhenae)
 • Huang Bo (Cortex Phellodendri Chinensis)
 • Shu Di Huang (Radix Rehmanniae Praeparata)
 • Dang Shen (Radix Codonopsis)
 • Mu Dan Pi (Cortex Moutan)
 • Ze Xie (Rhizoma Alismatis)
 • Dan Shen (Rx/Rz Salviae Miltiorrhizae)
 • Gan Cao (Rx/Rz Glycyrrhizae)
 • Sheng Jiang (Rz Zingiberis Recens)
 • Da Zao (Fructus Jujubae)
View full details