Skip to product information
1 of 1

NuHerbs

NuHerbs Jade Dragon Advanced Cold - 200 Pills

NuHerbs Jade Dragon Advanced Cold - 200 Pills

Regular price $16.98
Regular price Sale price $16.98
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout.

Yin Qiao Jie Du Wan 200 ct.

Ingredients

Forsythia Fruit (Lian Qiao), Honeysuckle Flower (Jin Yin Hua), Phragmites Rhizome (Lu Gen), Platycodon Root (Jie Geng), Burdock Fruit (Niu Bang Zi), Peppermint (Bo He), Prepared Soybean (Dan Dou Chi), Lophatherum Leaf (Dan Zhu Ye), Schizonepeta Bud (Jing Jie), Licorice Root (Gan Cao)
View full details