Skip to product information
1 of 1

NuHerbs

NuHerbs Jade Dragon Peaceful Sleep - 200 Pills

NuHerbs Jade Dragon Peaceful Sleep - 200 Pills

Regular price $18.98
Regular price Sale price $18.98
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout.

An Mien Wan 200 ct.

Ingredients

Polygala Root (Yuan Zhi), Prepared Rehmannia Root (Shu Di Huang), Oriental Arborvitae Seed (Bai Zi Ren), Platycodon Root (Jie Geng), Wild Jujube (Suan Zao Ren), Tangerine Peel (Chen Pi), Ophiopogon Root (Mai Men Dong), Codonopsis Root (Dang Shen), Licorice Root (Gan Cao), Scrophularia Root (Xuan Shen), Dong Quai Root (Dang Gui), Chinese Yam Rhizome (Shan Yao), Anemone Altaica Rhizome (Jiu Jie Chang Pu), Bai-zhu Atractylodes Rhizome (Bai Zhu), Schisandra Fruit (Wu Wei Zi)
View full details