Skip to product information
1 of 1

QualiHerb

QualiHerb Cinnamon & Hoelen Formula

QualiHerb Cinnamon & Hoelen Formula

Regular price $14.00
Regular price Sale price $14.00
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout.

Gui Zhi Fu Ling Wan - 3.5 oz Granules

Ingredients

Shao Yao, Mu Dan Pi, Gui Zhi, Tao Ren, Fu Ling.
View full details