Skip to product information
1 of 1

QualiHerb

QualiHerb Lycium & Corni Formula

QualiHerb Lycium & Corni Formula

Regular price $29.00
Regular price Sale price $29.00
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout.

You Gui Wan - 3.5 oz Granules

Ingredients

Shan Yao, Dang Gui, Tu Si Zi, Shan Zhu Yu, Du Zhong, Shou Di Huang, Rou Gui, Gou Qi Zi, Fu Zi.
View full details