Skip to product information
1 of 1

QualiHerb

QualiHerb Persica & Achyranthes Combination

QualiHerb Persica & Achyranthes Combination

Regular price $20.00
Regular price Sale price $20.00
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout.

Xue Fu Zhu Yu Tang - 3.5 oz Granules

Ingredients

Sheng Di Huang, Dang Gui, Chuan Niu Xi, Jie Geng, Chi Shao, Chai Hu, Gan Cao, Tao Ren, Zhi Qiao, Chuan Xiong, Hong Hua.
View full details