Skip to product information
1 of 1

Evergreen

Schisandra ZZZ - Granules (100g)

Schisandra ZZZ - Granules (100g)

Regular price $52.19
Regular price Sale price $52.19
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout.

Subcategories & Applications

 • Sleep Support / Neurological Support

TCM Functions

 • Tonifies Spleen and Heart blood
 • Calms the shen (spirit)

Ingredients

 • Xie Cao (Rx/Rz Valerianae)
 • Long Yan Rou (Arillus Longan)
 • Suan Zao Ren (Semen Ziziphi Spinosae)
 • Wu Wei Zi (Fructus Schisandrae Chinensis)
 • Bai Zhu (Rhizoma Atractylodis Macrocephalae)
 • Fu Shen (Poria Paradicis)
 • Yuan Zhi (Radix Polygalae)
 • Da Zao (Fructus Jujubae)
 • Ren Shen (Rx/Rz Ginseng)
 • Dang Gui (Radix Angelicae Sinensis)
 • Huang Qi (Radix Astragali)
 • Chuan Mu Xiang (Radix Vladimiriae)
 • Sheng Jiang (Rz Zingiberis Recens)
 • Zhi Gan Cao (Rx/Rz Glycyrrhizae Praeparata)
View full details