Skip to product information
1 of 3

Sun Ten

Sun Ten Achyranthes & Rehmannia Formula 101B - 100 Capsules

Sun Ten Achyranthes & Rehmannia Formula 101B - 100 Capsules

Regular price $31.20
Regular price Sale price $31.20
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout.

Ingredients

Rehmannia cured root tuber (shu di huang) Chinese yam rhizome (shan yao), Asiatic dogwood fruit without seed (shan zhu yu), Chinese dodder seed (tu si zi), Lycium fruit (gou qi zi), Turtle shell (gui ban), Deer antler (lu jiao), Cyathula root (chuan niu xi).
View full details