Skip to product information
1 of 2

Sun Ten

Sun Ten Astragalus & Zizyphus Combination 143 Granules - 100g

Sun Ten Astragalus & Zizyphus Combination 143 Granules - 100g

Regular price $32.20
Regular price Sale price $32.20
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout.

Ingredients

Radix Astragali praeparata cum melle(zhi huang qi), Poria cum Radix Pini (fu shen), Poria (fu ling), Rhizoma Pinelliae fermentatae (ban xia qu), Radix Angelicae sinensis (dang gui), Rhizoma Chuanxiong (chuan xiong), Radix Polygalae (yuan zhi), Semen Zizyphi spinosae (suan zao ren), Cortex Cinnamomi (rou gui), Semen Platycladi (bo zi ren), Fructus Schisandrae chinensis (wu wei zi), Radix Ginseng (ren shen), Radix Glycyrrhizae praeparata cum melle(zhi gan cao), Rhizoma Zingiberis recens (sheng jiang), Fructus Jujubae (da zao).
View full details