Skip to product information
1 of 3

Sun Ten

Sun Ten Bupleurum & Cinnamon Combination 162B - 100 Capsules

Sun Ten Bupleurum & Cinnamon Combination 162B - 100 Capsules

Regular price $24.40
Regular price Sale price $24.40
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout.

Ingredients

Bupleurum root (chai hu), Pinellia root (zhi ban xia), Scute root (huang qin),Cinnamon twig (gui zhi), White peony root (bai shao), Jujube fruit (da zao), Oriental ginseng root (ren shen), Dry ginger root (gan jiang), Chinese licorice root (gan cao).
View full details