Skip to product information
1 of 3

Sun Ten

Sun Ten Bupleurum & Dragon Bone Combination 166B - 100 Capsules

Sun Ten Bupleurum & Dragon Bone Combination 166B - 100 Capsules

Regular price $23.60
Regular price Sale price $23.60
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout.

Ingredients

Bupleurum root (chai hu), Poria Sclerotium (fu ling), Pinellia rhizome (zhi ban xia), Chineses skullcap root (huang qin), Dragon bone (fossilized bones of mam-mals) (long gu), Oyster shell (mu li), Jujube fruit (da zao), Chinese rhubarb root & rhizome (da huang), Asian ginseng root (ren shen),Cinnamon twing (gui zhi),Ginger fresh rhizome (sheng jiang).
View full details