Skip to product information
1 of 2

Sun Ten

Sun Ten Bupleurum & Rehmannia Combination 174 Granules - 100g

Sun Ten Bupleurum & Rehmannia Combination 174 Granules - 100g

Regular price $23.60
Regular price Sale price $23.60
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout.

Ingredients

Radix Angelicae sinensis (dang gui), Radix Bupleuri (chai hu), Radix Rehmanniae (sheng di huang), Radix Paeoniae rubra (chi shao), Fructus Arctii (niu bang zi),Rhizoma Chuanxiong (chuan xiong), Fructus Forsythiae (lian qiao), Radix Scutellariae (huang qin), Fructus Gardeniae (shan zhi zi), Radix Trichosanthis (gua lou gen), Radix Glycyrrhizae (gan cao), Radix Saposhnikoviae (fang feng).
View full details