Skip to product information
1 of 2

Sun Ten

Sun Ten Bupleurum & Schizonepeta Formula 178 Granules - 100g

Sun Ten Bupleurum & Schizonepeta Formula 178 Granules - 100g

Regular price $21.40
Regular price Sale price $21.40
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout.

Ingredients

Bupleurum root (chai hu), Ginger root (sheng jiang), Schizonepeta (jing jie), Fang feng root (fang feng), Cherry bark (ying pi), Pubescent angelica root (du huo), Hoelen fungus (fu ling), Cnidium root (chuan xiong), Platycodon root (jie geng), Chinese licorice root (gan cao).
View full details