Skip to product information
1 of 2

Sun Ten

Sun Ten Bupleurum & Scute Combination 180 Granules - 100g

Sun Ten Bupleurum & Scute Combination 180 Granules - 100g

Regular price $36.40
Regular price Sale price $36.40
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout.

Ingredients

Rhizoma Pinelliae praeparatum (zhi ban xia), Semen Trichosanthis (gua lou ren), Radix Bupleuri (chai hu), Rhizoma Coptidis (huang lian), Radix Scutellariae (huang qin), Radix Ginseng (ren shen), Radix Glycyrrhizae (gan cao), Rhizoma Zingiberis recens (sheng jiang), Fructus Jujubae (da zao).
View full details