Skip to product information
1 of 1

Sun Ten

Sun Ten Chin-chiu & Corydalis Combination 244MB - 100 Capsules

Sun Ten Chin-chiu & Corydalis Combination 244MB - 100 Capsules

Regular price $23.20
Regular price Sale price $23.20
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout.

Ingredients

Tang-kuei root (dang gui), White peony root (bai shao), Corydalis root (yan hu suo), Chin-chiu (qin jiao), Cnidium root (chuan xiong), Raw rehmannia root (sheng di huang), Peach kernel (tao ren), Hoelen fungus (fu ling), Atractylodes root (bai zhu), Citrus peel (chen pi), Notopterygium root (qiang huo), Fragrant angelica (bai zhi), Scabrous gentiana root (long dan), Fang feng root (fang feng), Achyranthes root (niu xi), Ginger root, Chinese licorice root (gan cao).
View full details