Skip to product information
1 of 2

Sun Ten

Sun Ten Cinnamon & Angelica Formula 221M Granules - 100g

Sun Ten Cinnamon & Angelica Formula 221M Granules - 100g

Regular price $40.80
Regular price Sale price $40.80
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout.

Ingredients

Cinnamon twig (gui zhi), Coix seed (yi yi ren), Chin-chiu (qin jiao), Notopterygium root (qiang huo), Cnidium root (chuan xiong), Persica kernel (tao ren), Carthamus flower (hong hua), Fragrant Angelica (bai zhi), Scabrous gentiana root(long dan), Phellodendron bark (huang bo), Japanese arisaema root (tian nan xing), Shen-chu (shen qu), Southern tsangshu root (cang zhu).
View full details