Skip to product information
1 of 2

Sun Ten

Sun Ten Cinnamon & Dragon Bone Combination 226 Granules - 100g

Sun Ten Cinnamon & Dragon Bone Combination 226 Granules - 100g

Regular price $18.40
Regular price Sale price $18.40
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout.

Ingredients

Cinnamon twig (gui zhi), White peony root (bai shao), Jujube fruit (da zao), Ginger root (sheng jiang), Chinese licorice root (gan cao), Dragon bone (long gu), Oyster shell (mu li).
View full details