Skip to product information
1 of 3

Sun Ten

Sun Ten Dianthus Formula 286MB - 100 Capsules

Sun Ten Dianthus Formula 286MB - 100 Capsules

Regular price $22.00
Regular price Sale price $22.00
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout.

Ingredients

Dianthus herb (qu mai), Talc (hua shi), Desmodium (jin qian cao), Polygonum herb (bian xu), Plantago seed (che qian zi), Juncus pith (deng xin cao), Gardenia fruit (zhi zi), Chinese rhubarb root (da huang), Chinese licorice root (gan cao).
View full details