Skip to product information
1 of 3

Sun Ten

Sun Ten Eucommia & Rehmannia Formula 299B - 100 Capsules

Sun Ten Eucommia & Rehmannia Formula 299B - 100 Capsules

Regular price $25.00
Regular price Sale price $25.00
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout.

Ingredients

Rehmannia cured root tuber (shu di huang), Chinese yam rhizome (shan yao), Lycium fruit (gou qi zi), Deer antler (lu jiao fen), Chinese dodder seed (tu si zi ),Eucommia stem bark (du zhong),Asiatic dogwood fruit without seed (shan zhu yu),Dong quai root (dang gui), Sichuan aconite cured lateral root (zhi fu zi), Cassia bark (rou gui).
View full details