Skip to product information
1 of 2

Sun Ten

Sun Ten Gardenia & Hoelen Formula 322 Granules - 100g

Sun Ten Gardenia & Hoelen Formula 322 Granules - 100g

Regular price $26.20
Regular price Sale price $26.20
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout.

Ingredients

Poria rubra (chi fu ling), Radix Angelicae sinensis (dang gui), Radix Glycyrrhizae (gan cao), Fructus Gardeniae (shan zhi zi), Radix Paeoniae rubra (chi shao), Medulla Junci (deng xin cao).
View full details