Skip to product information
1 of 2

Sun Ten

Sun Ten Gardenia & Vitex Combination 328 Granules - 100g

Sun Ten Gardenia & Vitex Combination 328 Granules - 100g

Regular price $22.20
Regular price Sale price $22.20
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout.

Ingredients

Raw Rehmannia root (sheng di huang), White peony root (shao yao), Cnidium root (chuan xiong), Tang-kuei root (dang gui), Coptis root (huang lian), Gardenia fruit (zhi zi), Scute root (huang qin), Frosythia fruit (lian qiao), Notopterygium root (giang huo), Fang-feng root (fang feng), Platycodon root (jie geng), Schizonepeta herb (jing jie), Mentha herb (bo he), Cassia seed (jue ming zi), Tribulus fruit (ji li), Gypsum (shi gao), Vitex fruit (man jing zi), Chrysanthemum flower (ju hua), Chinese licorice root (gan cao) .
View full details