Skip to product information
1 of 3

Sun Ten

Sun Ten Ginseng & Astragalus Combination 340B - 100 Capsules

Sun Ten Ginseng & Astragalus Combination 340B - 100 Capsules

Regular price $23.80
Regular price Sale price $23.80
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout.

Ingredients

Astragalus root (huang qi), Chinese licorice root & rhizome (zhi gan cao), Asian ginseng root (ren shen), Fresh ginger (sheng jiang), Bai-shu atractylodes rhizome (bai zhu), Tangerine dried rind of mature fruit (chen pi), Dong quai root (dang gui), Jujube fruit (da zao), Bupleurum root (chai hu), Chinese cimicifuga rhizome (sheng ma).
View full details