Skip to product information
1 of 3

Sun Ten

Sun Ten Ginseng & Atractylodes Formula 342B - 100 Capsules

Sun Ten Ginseng & Atractylodes Formula 342B - 100 Capsules

Regular price $23.20
Regular price Sale price $23.20
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout.

Ingredients

Radix Ginseng (ren shen), Poria (fu ling), Rhizoma Atractylodis macrocephalae (bai zhu), Radix Glycyrrhizae (gan cao), Rhizoma Dioscoreae (shan yao), Semen Lablab album (bai bian dou), Semen Nelumbinis (lian zi rou), Radix Platycodonis (jie geng), Semen Coicis (yi yi ren), Fructus Amomi (sha ren), Fructus Jujubae (da zao).
View full details