Skip to product information
1 of 2

Sun Ten

Sun Ten Ginseng - Longan - & Bupleurum Combination 351 Granules - 100g

Sun Ten Ginseng - Longan - & Bupleurum Combination 351 Granules - 100g

Regular price $39.80
Regular price Sale price $39.80
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout.

Ingredients

Astragalus root (huang qi), Oriental ginseng root, Atractylodes root (bai zhu), Hoelen fungus (fu ling), Chinese licorice root (gan cao), Jujube fruit (da zao), Longan fruit, Polygala root (yuan zhi), Zizyphus seed (suan zao ren), Aucklandia lappa root (mu xiang), Tang-kuei root (dang gui), Gardenia fruit (zhi zi), Bupleurum root (chai hu), Dry Ginger root (gan jiang).
View full details