Skip to product information
1 of 3

Sun Ten

Sun Ten Ginseng Nutritive Combination 354B - 100 Capsules

Sun Ten Ginseng Nutritive Combination 354B - 100 Capsules

Regular price $23.00
Regular price Sale price $23.00
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout.

Ingredients

Radix Paeoniae alba (bai shao), Rhizoma Zingiberis recens (sheng jiang), Radix Angelicae sinensis (dang gui), Cortex Cinnamomi (gui xin), Radix Glycyrrhizae praeparata cum melle(zhi gan cao), Pericarpium Citri reticulatae (chen pi), Radix Ginseng (ren shen), Rhizoma Atractylodis macrocephalae (bai zhu), Radix Astragali (huang qi), Radix Rehmanniae praeparata (shu di huang), Fructus Schisandrae chinensis (wu wei zi), Poria (fu ling), Radix Polygalae (yuan zhi), Fructus Jujubae (da zao).
View full details