Skip to product information
1 of 3

Sun Ten

Sun Ten Ginseng & Tang-Kuei Ten Combination 360B - 100 Capsules

Sun Ten Ginseng & Tang-Kuei Ten Combination 360B - 100 Capsules

Regular price $22.60
Regular price Sale price $22.60
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout.

Ingredients

Astragalus root (Huang qi), Asian ginseng root (Ren shen), Bai-zhu atractylodes rhizome (bai zhu), Dong quai root (Dang gui), Rehmannia unprocessed root tuber (Sheng di), Chinese peony root without bark (Bai shao), Poria sclerotium (Fu ling), Sichuan lovage rhizome (Chuan xiong), Cassia bark (Rou gui), Chinese licorice root & rhizome (Gan cao).
View full details