Skip to product information
1 of 2

Sun Ten

Sun Ten Ginseng & Zizyphus Formula 348 Granules - 100g

Sun Ten Ginseng & Zizyphus Formula 348 Granules - 100g

Regular price $29.80
Regular price Sale price $29.80
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout.

Ingredients

Radix Rehmanniae (sheng di huang), Radix Ginseng (ren shen), Rhizoma Acori tatarinowii (shi chang pu), Semen Platycladi (bo zi ren), Radix Asparagi (tian men dong), Semen Ziziphi spinosae (suan zao ren), Poria cum Radix Pini (fu shen), Fructus Schisandrae chinensis (wu wei zi), Radix Rehmanniae praeparata (shu di huang), Radix Polygalae (yuan zhi), Radix Scrophulariae (xuan shen), Radix Platycodonis (jie geng), Radix Salviae miltiorrhizae (dan shen), Radix Ophiopogonis (mai men dong), Radix Angelicae sinensis (dang gui), Rhizoma Coptidis (huang lian).
View full details