Skip to product information
1 of 3

Sun Ten

Sun Ten Hoelen Five Herb Formula 376B - 100 Capsules

Sun Ten Hoelen Five Herb Formula 376B - 100 Capsules

Regular price $22.60
Regular price Sale price $22.60
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout.

Ingredients

Hoelen fungus (fu ling), Alisma root (ze xie), Polyporus (zhu ling),Cinnamon twig (gui zhi),Atractylodes root (bai zhu).
View full details