Skip to product information
1 of 2

Sun Ten

Sun Ten Major Six Herb Combination 506 Granules - 100g

Sun Ten Major Six Herb Combination 506 Granules - 100g

Regular price $30.80
Regular price Sale price $30.80
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout.

Ingredients

Oriental ginseng root (ren shen), Atractylodes root (bai zhu), Hoelen fungus (fu ling), Chinese licorice root (zi gan cao), Citrus peel (chen pi), Pinellia root (zi ban xia), Ginger root (sheng jiang), Jujube fruit (da zao).
View full details