Skip to product information
1 of 3

Sun Ten

Sun Ten Minor Bupleurum Combination 564B - 100 Capsules

Sun Ten Minor Bupleurum Combination 564B - 100 Capsules

Regular price $25.60
Regular price Sale price $25.60
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout.

Ingredients

Bupleurum root (chai hu), Asian ginseng root (ren shen), Pinellia rhizome (zhi ban xia), Chinese skullcap root (huang qin), Ginger fresh rhizome (sheng jiang), Chinese licorice root & rhizome (zhi gan cao), Jujube fruit (da zao).
View full details