Skip to product information
1 of 2

Sun Ten

Sun Ten Persica & Rhubarb Combination 618 Granules - 100g

Sun Ten Persica & Rhubarb Combination 618 Granules - 100g

Regular price $21.00
Regular price Sale price $21.00
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout.

Ingredients

Peach seed (tao ren), Chinese rhubarb root & rhizome (da huang), Cinnamon twig (gui zhi), Chinese licorice root & rhizome (zhi gan cao), Mirabilitum (mang xiao).
View full details