Skip to product information
1 of 2

Sun Ten

Sun Ten Pinellia & Gastrodia Combination 636 Granules - 100g

Sun Ten Pinellia & Gastrodia Combination 636 Granules - 100g

Regular price $29.00
Regular price Sale price $29.00
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout.

Ingredients

Bai-zhu atractylodes rhizome (bai zhu), Pinellia rhizome (ban xia),Gastrodia rhizome (tian ma), Cang-zhu atractylodes rhizome (cang zhu), Tangerine dried rind of mature fruit (chen pi), Asian ginseng root (ren shen), Asian water plantain rhizome (ze xie), Poria sclerotium (fu ling), Mediated leaven (shen qu), Barley dried germinated ripe fruit (mai ya), Astragalus root (huang qi), Phellodendron stem bark (huang bo), Ginger rhizome (gan jiang).
View full details