Skip to product information
1 of 2

Sun Ten

Sun Ten Schizonepeta & Forsythia Combination 744 Granules - 100g

Sun Ten Schizonepeta & Forsythia Combination 744 Granules - 100g

Regular price $23.20
Regular price Sale price $23.20
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout.

Ingredients

Tang-kuei root (dang gui), Cnidium root (chuan xiong), White peony root (bai shao), Coptis root (huang lian), Schizonepeta herb (jing jie), Fang-feng root (fang feng), Chih-ko fruit (zhi ke), Platycodon root (jie geng), Gardenia fruit (zhi zi), Scute root (huang qin), Forsy-thia fruit (lian qiao), Fragrant Angelica (bai zhi), Chinese licorice root (gan cao), Bupleurum root (chai hu), Phellodendron bark (huang bo), Mentha herb (bo he), Raw rehmannia root (sheng di huang).
View full details